e-mail sitemap content strona główna

Podgląd RSS


Dziennik e-komornik Dziennik e-komornik

http://www.wiadomosci.e-komornik.com/feed/



Nawet gdy nakaz zapłaty utracił moc komornikowi należy się opłata
Dziennik E-komornik: Komornikowi należy się opłata stosunkowa nawet wtedy gdy nakaz zapłaty utracił moc. Taką decyzję w dniu 08 marca 2013 podjął Sąd Najwyższy w składzie trzech sędziów, który zajął się pytaniami prawnymi w sprawie Sygn. akt III CZP 109/12 dotyczącymi zagadnień sprowadzających się do pytań dotyczących postępowania egzekucyjnego a w szczególności: Czy art. 49 [...]


Zdeptać komornika
Dziennik E-komornik: Zdeptać komornika. Minister Sprawiedliwości nawołuje do ignorowania prawa stanowionego przez posłów. Komornik nieprawidłowo zajął emeryturę, Komornik zajął oszczędności chorej kobiecie. Do niedawna takie nagłówki krzyczały z pierwszych stron znanych portali informacyjnych. Wiadomo, komornik temat nośny medialnie a zawód nie budzący społecznego uwielbienia, więc dokopać mu każdy może ku uciesze gawiedzi. Nam udało się [...]


Małżonkowie współuczestnikami koniecznymi po stronie pozwanej
Dziennik E-komornik: Małżonkowie są współuczestnikami koniecznymi po stronie pozwanej, jeżeli byli stroną umowy darowizny dokonanej na ich rzecz przez dłużnika i zaskarżonej przez wierzyciela, tak orzekł Sąd Najwyższy w sprawie III CZP 100/12 dotyczącej zagadnienia prawnego sprowadzającego się do pytania: Czy w sprawie o uznanie za bezskuteczną czynności prawnej dokonanej przez dłużnika z pokrzywdzeniem wierzycieli [...]


Egzekucja z nieruchomości i spadki w orzecznictwie SN
Dziennik E-komornik: Sąd najwyższy nie zajmie się poniższymi zagadnieniami prawnymi, gdyż w dniu 20.12.2012 odmówił podjęcia uchwały w tym zakresie 1) Czy złożenie przez spadkobiercę ustawowego w toku postępowania o zmianę stwierdzenia nabycia spadku w terminie otwartym dla tego spadkobiercy oświadczenia o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza wywołuje skutki, o których mowa w [...]


Karta z historii orzecznictwa licytacji i egzekucji
Dziennik E-komornik: Jak donosi Tygodnik Ilustrowany Praca z 07 sierpnia 1898 roku. nowy znów wyrok sądowy uznał zegarki kieszonkowe w tych wypadkach, gdzie odnośna osoba posiada tylko jeden zegarek i gdy zobowiązana jest stawać punktualnie do obowiązków swoich, za niepodlegający fantowaniu. Zegarki kieszonkowe więc nie podlegały zajęciu i licytacji w postępowaniu egzekucyjnym, z obawy by [...]


Zamieszanie w sądach i kancelariach komorniczych
Zamieszanie w sądach to pokłosie wejścia w życie z dniem 01.01.2013 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości Gowina w sprawie zniesienia niektórych sądów rejonowych. Wejście w życie cytowanego rozporządzenia może sparaliżować postępowania egzekucyjne prowadzone w sprawach o egzekucję grzywien i należności sądowych. W obowiązującym do dnia 31.12.2013 r stanie prawnym postępowania egzekucyjne w sprawach o egzekucję grzywien i [...]


Rynek oświetlenia - perspektywy w ujęciu ekonomicznym
Dawno już nie publikowaliśmy analiz rynkowych nadsyłanych przez naszych czytelników, tym razem otrzymaliśmy ciekawą analizę dotyczącą rynku dekoracyjnego oświetlenia led. Zapraszamy do lektury Branża oświetlenia przeżyła w ostatnich latach prawdziwą rewolucję, u której podstaw leży rozwój technologii LED czyli Light Emitting Diode. Są to nowoczesne źródła światła emitowanego przez grupę niewielkich, zintegrowanych w określony [...]


Komornicy podlegający zlikwidowanym sądom muszą wydać nawet 1000 zł na wymianę pieczęci
Dziennik E-komornik: Nawet 1000zł muszą wydać komornicy na wymianę pieczęci . Reforma Ministra Gowina wprowadzona w piątek tj. 5 października 2012 rozporządzeniem w sprawie zniesienia niektórych sądów rejonowych doczekała się szybkiej reakcji sądów, które wymuszają na komornikach zmianę pieczęci stosowanych w kancelariach. W przypadku niektórych kancelarii koszt wymiany wszystkich wymaganych pieczęci może dojść nawet 1.000,00zł [...]


Perspektywa zadłużenia gospodarstw i przedsiębiorstw w roku 2013
Dziennik E-komornik: Patrząc na wprowadzone zmiany w systemie podatkowym państwa i stopniowym zwiększaniu obciążeń podatkowych dla niektórych grup społecznych trudno jest oprzeć się wrażeniu, że koszty tzw niezbędnych reform pokrywają najsłabsi. I tak zgodnie z wprowadzonymi przez rząd Donalda T nowelizacjami:składka rentowa po stronie pracodawcy została podwyższona o 2 punkty procentowe. Składka wzrosła z 6 [...]


San-Bud - za długi odpowiedzą zarządy spółek ?
Dziennik E-komornik: Prokuratura Rejonowa w Zielonej Górze prowadzi postępowanie przygotowawcze którego celem jest ustalenie czy członkowie zarządów trzech spółek: San-Bud Nieruchomości, San-Bud Trans-Sprzęt oraz Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjno-Budowlanego San-Bud bezprawnie w roku 2011 r. nie zgłosili wniosków o upadłość wymienionych wyżej podmiotów gospodarczych zgodnie z art.586 Kodeksu spółek handlowych narażając jednocześnie partnerów biznesowych takich jak współwykonawcy, [...]