e-mail sitemap content strona główna

Podgląd RSS


Znaczniki RSS


Na samym początku dokumentu RSS znajduje się element <rss> z obowiązkowym atrybutem version opisującym wersje specyfikacji RSS. Poniżej omówiona zostanie specyfikacja formatu RSS w wersji 2.0.

Pod elementem <rss> znajduje się pojedynczy element <channel>, zawierający informacje na temat kanału i jego zawartości.


Elementy w <channel> (wymagane)

Element Opis
<title> Nazwa kanału. W ten sposób inni będą się odnosić do twojego kanału.
<link> URL do strony HTML odpowiadającej kanałowi.
<description> Fraza lub zdanie opisujące kanał.

Znaczniki elementu <channel> (opcjonalne)

Element Opis
<language> Język, w jakim napisany jest kanał.
<copyright> Informacja dotycząca praw autorskich do zawartości kanału.
<managingEditor> Adres e-mail osoby odpowiedzialnej za edytowanie zawartości kanału.
<webMaster> Adres e-mail osoby odpowiedzialnej za sprawy techniczne związane z funkcjonowaniem kanału.
<pubDate> Data opublikowania zawartości kanału. Format daty musi być zgodny ze specyfikacją RFC 822, za wyjątkiem roku, który może być wyrażony w formie dwu lub czteroznakowej.
<lastBuildDate> Data ostatniej modyfikacji zawartości kanału.
<category> Określa jedną lub więcej kategorii do których należy kanał.
<generator> Program użyty do stworzenia kanału.
<docs> URL dokumentacji do formatu użytego w dokumencie RSS.
<cloud> Pozwala na wykorzystanie rssCloud w celu powiadamiania czytników o zmianach w kanale.
<ttl> Jest to liczba minut, określająca jak długo kanał może znajdować się w pamięci podręcznej bez konieczności odświeżenia źródła.
<image> Określa obrazek GIF, JPEG lub PNG, który można wyświetlać z kanałem. Więcej
<rating> Ocena PICS dla kanału.
<textInput> Określa pole tekstowe, które może być wyświetlane wraz z kanałem. Znacznik zazwyczaj ignorowany przez czytniki. Więcej
<skipHours> Podopowiedż dla agregatowrów mówiąca, które godziny mogą zostać pominięte.
<skipDays> Podopowiedż dla agregatowrów mówiąca, które dni mogą zostać pominięte.

Atrybuty elementu <image> (wymagane)

Element Opis
url Adres URL obrazka w formacie GIF, JPEG lub PNG reprezentującego kanał
title Opisuje obrazek. Jest to odpowiednik atrybutu ALT znacznika IMG w HTML.
link Adres strony do której odnośnikiem jest obrazek.

Atrybuty elementu <image> (opcjonalne)

Element Opis
width Szerokość obrazka w piselach. Wartość maksymalna 144, domyślna 88.
height Wysokość obrazka w pikselach. Wartość maksymalna 400, domyślna 31.
description Tekst dołączany do atrybutu TITLE odnośnika uformowanego wokół obrazka przy wyświetlaniu całości jako HTML.

Atrybuty elementu <textInput> (wymagane)

Element Opis
title Podpis na przycisku submit pod polem tekstowym.
description Napis objaśniający pole tekstowe.
name Nazwa pola tekstowego. Do zmiennej o takiej nazwie zostanie podstawiona wartość pola po wysłaniu formularza
link URL skrytpu CGI który przetwarza zapytania pochodzące z pola tekstowego.

Znaczniki elementu <item>

Kanał może zawierać dowolną liczbę elementów <item>. Mogą one reprezentować np. artukuł. W takim przypadku, <description> byłoby streszczeniem artykułu, <link> wskazywałby na pełną wersję artykułu. <item> może być jednak zamkniętą całościa a nie tylko streszczeniem. Wszystkie podelementy są opcjonalne, ale przynajmniej jeden podelement spośród <description> i <title> musi być obecny.

Element Opis
title Tytuł elementu item
link URL elementu item.
description Opis wiadomości.
author Adres e-mail autora elementu item.
category Przyporządkowuje <item> do jednej lub więcej kategorii.
comments URL strony zawierającej komentarze związane z opisywaną wiadomością.
enclosure Opisuje obiekt zewnętrzny (np. plik wideo, muzyczny) dołączony do wiadomości.
guid String jednoznacznie identyfikujący dany <item>.
pubDate Data publikacji elementu. Musi być podana w opisanym powyżej formacie.
source Kanał RSS z którego pochodzi dana wiadomość.

Atrubuty elementu <enclosure> (wymagane)

Element Opis
length Wielkość pliku w bajtach.
type Typ pliku, zgodnie z MIME.
url Adres dołączanego pliku.

<< Właściwy kanał